תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "ערכיון", להלן תנאי השימוש באתר זה:

הוראות ותנאים

 1. תנאי השימוש דלהלן חלים על השימוש בכל חלקי האתר, תכניו, ועיצובו.
 2. עצם השימוש באתר ובתכניו מעידה על אישור וקבלת תנאי השימוש, ככתבם וכלשונם וכפרשנותם ההלכתית ו/או המשפטית. המשתמש מצהיר כי קרא את תנאי השימוש.
 3. תנאי השימוש דלהלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

תכני האתר

 1. האתר archiyon.com  ( להלן – "האתר") מציע מגוון סרטונים קצרים בעלי אוריינטציה חינוכית המיועדים להקניית ידע תורני לבני נוער. כלל המידע באתר מצוי בבעלות מנהל האתר.
 2. כל תכני האתר והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע למשתמש כמו שהם(AS IS) .
 3. תכני האתר מיועדים לכל הגילאים.
 4. ערכיון מתאמצת שהמידע המצוי באתר יהיה מדויק ומעודכן, ואולם יתכנו תכנים מסוימים הלוקים בחסר ו/או ייתכנו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים, לרבות ברכיבי תוכנה. ערכיון לא תישא באחריות לנזק, ו/או אובדן מידע או תוכנה שיגרמו למשתמש עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.
 5. ידוע למשתמש, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנית ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה תוכנה במחשבו, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. באחריות המשתמש לבדוק את אופן הפעלת האתר במחשבו ובתוכנות שבו. לא תישמע כל טענה מצד המשתמש הקשורה לתפעול התקין של המחשב ו/או הרשת שבבעלותו, יצירת פגמים ו/או אי התאמה הקשורים לרכיבי תוכנה, מערכות הפעלה, הגדרות וכו', ולא תיווצר עילה לתביעה כלשהי הקשורה לנזכר. תיתכן תצוגה שונה של האתר במחשבים מסוגים שונים.

 

אספקת תכני האתר

 1. התכנים שמסופקים ע"י האתר יהיו זמינים רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המינוי שולם, כמפורט לעיל, כל התכנים ייפתחו מיד לאחר אישור התשלום, ובהתאם לתוכנית המינוי.

זכויות יוצרים

 1. האתר וכל תכניו הינם קניינה ורכושה הבלעדי של ערכיון והם מוגנים על ידי הדין, לרבות ההלכה היהודית, וכן חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.
 2. המשתמש מתחייב בזאת שלא לבצע שינויים במידע, לרבות שיכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, הורדת סרטונים, איחסון, פרסום, הפצה, הצגה, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו. ללא הסכמתה של ערכיון בכתב ומראש.
 3. בנוסף לכל האמור לעיל, מובהר בזאת כי השימוש באתר מהווה התחייבות כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.

חובות וזכויות

 1. תנאי שימוש אלה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי המשתמש, ויהוו חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי תנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלו.
 2. מנהל האתר מתחייב להעמיד לרשות המשתמש את השימוש באתר בהתאם לייעודו העיקרי. לא תישמע טענות המשתמש שאינן קשורות ישירות לתפעול האתר והצגת תכניו.
 3. המשתמש מתחייב שלא לבצע באתר פעולות שיכולות להגביל ו/או למנוע מאחרים שימוש באתר, וכן שלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין, לרבות כל שינוי או מחיקה של מידע או תוכן.
 4. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע נתונה למשתמש בלבד, למטרת שימוש במוסד הלימודים שתחת ניהולו ו/או שהנו מעורב בנעשה בתוכו, וכי אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כולו או חלקו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
 5. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של ערכיון, במקרים בהם הנהלת האתר תסבור כי השימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש אלו, תהא ערכיון רשאית לבצע כל פעולה אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או על זכויות משתמשים אחרים, בין היתר למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד ו/או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר.
 6. כל משתמש מקבל סיסמא לצורך השימוש באתר. הסיסמא הינה אישית ואסור ע"פ כל דין להעבירה למשתמש אחר. המשתמש מתחייב שלא לאפשר לשום אדם ו/או גורם כלשהו שימוש בסיסמא שניתנה לו. המשתמש הינו אחראי בלעדי על השימוש שנעשה בסיסמתו, והנהלת האתר רשאית לעקוב אחרי זה.
 7. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות סבירים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ולמנוע כניסה לא מורשית לאתר. פרטי ההתקשרות של משתמש (שם ודואר אלקטרוני) אשר נרשם לאתר ונמסר מרצון יישמרו במערכות חברת החברה לצורך דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב למנהל האתר באמצע ההתקשרות המופיעים באתר. ביצוע ההסרה עשוי להימשך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.
 8. הנהלת האתר מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד וכן לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
 9. כל הפרה של האמור בהסכם זה, תחייב את המשתמש בתשלום פיצוי כספי בערך של 150% מערך הקניה, וזאת ללא צורך בהוכחת נזק.

קנין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר במידע, הינם רכושה של ערכיון בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. למשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע.
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות בתמונות ובסרטונים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם ערכיון בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בלא לקבל את הסכמת ערכיון מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן פרטי ו/או מסחרי. בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה.

הגבלת אחריות

 1. השימוש באתר היא על אחריות המשתמש בלבד. ערכיון לא תהא אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר הקשורות למשתמש. ערכיון אינה אחראית לכל נזק לרבות בשל ווירוסים או תוכנות זדוניות העלולות לגרום להשבתת המחשב של המשתמש כתוצאה מפריצה של האקרים ו/או כל סיבה אחרת שגרמה לנזק בעקבות גלישת המשתמש ברשת ו/או השימוש באתר.
 2. ערכיון מתחייבת לעשות כל שלאל ידה בכדי לאפשר השתמשות תקינה באתר לרבות תכניו. לצורך זה, ככל והדבר יידרש, על ערכיון לשכור איש מקצוע לתחזוק ותפעול סדיר של האתר.
 3. ערכיון אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. כמו כן אין ערכיון אחראית על כל הנ"ל אם יהיו מכוח עליון.
 4. ערכיון פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
 5. המשתמש פוטר בזה את ספקי המידע והנהלת האתר מכל נזק כאמור גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.
 6. ערכיון, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

   

  סודיות ופרטיות

  1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

  2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של בעל המנוי לאף גורם אח, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

  3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

  4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

  5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

  6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

  7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

  8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

שונות

 1. בזכותה של הנהלת האתר להכניס בכל עת שינויים בתנאי השימוש בהתאם לשיקול דעתה, וזאת אף ללא התראה מוקדמת. כל השינויים בתנאי השימוש יכולים להיכנס לתוקף באופן מיידי מיד עם פרסומם באתר, במסגרת תקנון השימוש. האחריות להתעדכן בתנאי השימוש ולבדוק אם חלו שינויים חלה על המשתמש.
 2. כל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש להפנות לכתובת: office@archiyon.com.
 3. אישור המשתמש לתקנון האתר חל מיד עם השימוש הראשון בתכנים, ומהווה הסכמה בלתי חוזרת והצהרה מפורשת מטעמו, כי קרא תנאים אלו, הבין את תוכנם, והסכים לכל ההוראות. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כנגד ערכיון או מי מטעמה ביחס לנושאים המוסדרים בתקנון זה.